Ontmoet Jan Hurkmans: Hoofd Business Development in Nederland

juni, 27th 2022
By: Nobi
Tags:

Wat onderscheidt Nederland van andere Europese landen?
We hebben in Nederland, in vergelijking met de andere landen een relatief jonge bevolking. In Duitsland is bijvoorbeeld meer dan 20% ouder dan 65 jaar. 

De houdbaarheid van ons zorgsysteem staat onder druk, onder andere door de toename van het aantal ouderen en chronisch zieken. In Nederland is ongeveer 15% van onze bevolking 65+ en is ongeveer 8% van 80-plussers. Dit betekent dat in 2040 het aantal senioren is gegroeid tot 4,6 miljoen, wat neerkomt op maar liefst 25% van de Nederlandse bevolking. 

We dienen nú te investeren om goed voorbereid te zijn op die verschuiving.

Welke mogelijkheden zijn er nu voor senioren?
Wanneer (zelfstandig) thuis wonen geen optie meer is, dan bestaat de mogelijkheid om naar een zorginstelling te verhuizen. Er zijn in Nederland enkele nieuwe zorgconcepten in opkomst, zoals kleinschalige woonzorgcomplexen. Hier staat kwalitatieve zorg én persoonlijke aandacht centraal. 

Vergis je niet, dit is niet voor iedereen weggelegd. Het is vooral een demografische groep ouderen die de financiële middelen heeft om deze aantrekkelijke vorm van zorg te betalen.

 

Wat doet de overheid om ouderen te ondersteunen? 
Het Nederlandse zorgstelsel garandeert goede en toegankelijke zorg voor iedereen. Zorgverzekeraars moeten iedereen als verzekerde accepteren voor het basispakket. Leeftijd of gezondheid mogen hierbij geen rol spelen. Iedereen betaalt mee aan de zorgverzekering. 

Vandaag de dag wordt steeds meer het uitgangspunt gehanteerd dat men zolang mogelijk gezond en zelfredzaam blijft met regie over eigen leven. Veel inzet is gericht op het voorkomen dat onze ouderen gebruik moeten maken van meer gespecialiseerde, dure zorg en op het verplaatsen van zorg van het ziekenhuis naar de huisartsenpraktijk en het stimuleren van zelfmanagement en preventie.

De overheid ondersteunt senioren in toenemende mate bij hun (vaak persoonlijke) wens om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Momenteel wonen zes op de zeven 80-plussers thuis en de rest (14%) in een verpleeghuis. Van de totale 80-plussers heeft ongeveer een derde last van kwetsbaarheid door functieverlies en verminderde zelfredzaamheid. 

Om de toegankelijkheid én de kwaliteit van de hele keten van preventie-curatie-verpleging en verzorging te behouden of verder te verbeteren, is verandering nodig. Kostenbeheersing speelt een belangrijke rol in het overheidsbeleid.

Wat zijn, naast het financiële aspect de grootste uitdagingen waarmee de ouderenzorg wordt geconfronteerd?
De toekomst van de ouderenzorg is een maatschappelijk vraagstuk, niet alleen een probleem van de sector. Interessant is dat veranderende verwachtingen met betrekking tot veroudering de grootste uitdaging vormen. We moeten anders denken en de brug slaan tussen ouderen, zorgprofessionals én techniek.

Naast zorgen over de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg, geeft de zorgsector gehoor aan de zeer uitgesproken oproep van ouderen zonder lichamelijke beperkingen. Twee derde van die groep 65-plussers geeft aan zich volkomen gezond te voelen. Ze willen niet als oude mensen behandeld worden.

Preventie en positieve gezondheid worden heel belangrijk de komende jaren in onze steeds ouder wordende samenleving. Er komt steeds meer aandacht voor “verlichting” in de zorg. We investeren in het creëren van méér bewustwording van vitaliteit. Het verwachtingsmanagement, voor wat betreft de wens naar persoonlijke aandacht en kwalitatieve zorg onder onze ouderen is veranderd. Ze willen niet als “oud en afgedankt” behandeld worden. 

Om in te spelen op toekomstbestendige zorg dienen we bij zorgverzekeraars en huisartsen een stabiel draagvlak te creëren voor slimme technologieën. En wat te denken van projectontwikkelaars? Hoe waardevol is het wanneer zij in hun projectontwikkeling aansluiten en voorzien in éxtra ondersteuning van de digitalisering voor de eindgebruikers.

De enorme personeelstekorten vragen méér van de omgeving van onze ouderen. Toch voelt niet iedereen zich geroepen om mantelzorger te worden. Bestaande mantelzorgers doen al heel veel, daar zit weinig rek meer in. Nieuwe mantelzorgers moeten eerst overtuigd worden van het belang van hun hulp. Bovendien is niet iedereen zomaar in staat om dagelijks verzorgende taken te verrichten, daar is nabijheid maar ook deskundigheid voor nodig. Daar komt bij dat mantelzorgers niet zonder meer bereid zijn hun eigen leven – werk, het eigen gezin, de sport, de vriendenkring – op te geven om de tekorten van de (thuis)zorg op te vangen.

Hoe kan Nobi helpen om aan die verwachtingen te voldoen?
Plezierig en vitaal oud worden, maatschappelijk en sociaal actief blijven, zelfstandig wonen, waar nodig met zorg en ondersteuning. Kortom: een goede kwaliteit van leven behouden, ook met eventuele geestelijke of lichamelijke beperkingen. Slimme technologie kan ouderen daarbij helpen.

Het probleem ligt vaak aan de informatie-kant. Ouderen zijn niet goed geïnformeerd over aanpassingen en hulpmiddelen en realiseren zich pas dat ze iets nodig hebben als ze al tegen de beperkingen aanlopen. Want het idee dat ouderen niks van techniek moeten hebben of het niet begrijpen is een cliché.

We zien in de praktijk nu al een volstrekt andere oudere met hele andere wensen dan jaren geleden. Die oudere wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven. De zorgvraag wordt dus anders en misschien wel minder uitgebreid dan voorheen. Daarnaast worden mensen steeds digitaal vaardiger. Veel wordt gedaan met mobiel of iPad. Door deze verandering wordt de zorg straks anders ervaren: digitaal, sneller en dus efficiënter. Dat biedt kansen voor ouderen om actief, fit en vitaal te blijven.

Stijgende zorgkosten, grote personeelstekorten en uitgebreidere zorgbehoeften. De noodzaak van vernieuwing in de zorg is al jaren duidelijk. De Nobi Smartlamp brengt effectief verlichting. Zo draagt zij bij aan een daling van de werkdruk. Daarnaast geeft het de mantelzorgers, familieleden en betrokken partijen een geruststellend gevoel dat zij in real-time worden geïnformeerd wanneer er een val wordt gedetecteerd. En wat te denken van de (fysieke en emotionele) vrijheid die het oplevert voor onze ouderen/senioren.

Waar ligt jouw focus voor NOBI Nederland de komende jaren?
De reacties op de smartlamp van NOBI zijn bijzonder positief. Er liggen veel kansen op de Nederlandse markt. Momenteel voeren we gesprekken met zorginstellingen en kleinschalige woon/zorgcomplexen die beseffen dat hun faciliteiten geoptimaliseerd dienen te worden.

We staan aan de vooravond van een kanteling in de zorg doordat er minder instroom en méér uitstroom is van zorgprofessionals. De kwantiteit voert momenteel de boventoon ten opzichte van kwaliteit.

Analoge techniek wordt vervangen door digitale. NOBI maakt deze digitale techniek SLIM door artificiële intelligentie en machine learning toe te passen. Hiermee verkleint NOBI het gat tussen de groeiende doelgroep ouderen en de stijgende tekorten van zorgmedewerkers. Kwalitatieve zorg neemt wéér toe doordat NOBI foutieve meldingen vermindert en de betrouwbaarheid hiervan verhoogt.  

Mijn focus ligt op het aangaan van samenwerkingen in de keten om de toegevoegde waarde van NOBI fundering te geven. Samen met hen brengen we “verlichting”; een daling van de werkdruk en ziekteverzuim met als bonus stijging van werkgeluk. Wanneer de zorgsector in Nederland de slimme lamp omarmt creëren we een draagvlak voor nieuwe instroom van zorgmedewerkers. Gaat er al een lampje branden?

“Nobi maakt werken in de zorg weer leuk”

Gelet op de groeiende vraag naar verlichting bij het langer zelfstandig thuis wonen door ouderen en hun mantelzorgers zullen we volgend jaar ook deze markt gaan bedienen. We voorzien dat dit de grootste markt voor onze slimme oplossing gaat worden. Hiervoor werkt NOBI actief samen met eerstelijnszorgverleners.

Je had het eerder over rolmodellen. Wie inspireert jou?
Hij is niet meer onder ons, maar ik heb altijd enorme bewondering gehad voor Stephen Hawking. Een briljante man die op 76-jarige leeftijd stierf na het vechten tegen een ongeneeslijke degeneratieve neuromusculaire ziekte. Hij bracht het grootste deel van zijn leven door in een rolstoel en wist toch een behoorlijke indruk op de mensheid te maken. Zijn leven is een mooi voorbeeld van hoe technologie je in staat kan stellen een zinvol leven te leiden. 

Soms merk ik hoe het idee van kunstmatige intelligentie mensen afschrikt. Dan denk ik aan Nobi’s levensveranderende en levensreddende potentieel. Als disruptist voor Nobi zal ik mijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk Nederlanders een lang(er) én zinvol(ler) leven leiden dat alle verwachtingen overtreft, dankzij de technologie die onze slimme lamp hen biedt.

Trots ondersteund door