X

PRIVACY POLICY

Waarom deze privacy policy?
1.1. Dit is de privacy policy van Nobi. Onze bedrijfsgegevens vind je in artikel 3 hieronder. Deze policy is van toepassing op de verwerking van jouw gegevens door Nobi via onze website beschikbaar op https://nobi.life.

Met deze policy proberen we je hierover op een transparante manier te informeren. We raden je aan om deze policy zorgvuldig te lezen. Je kan deze policy te allen tijde raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op onze website.

Voor vragen of verzoeken kan je steeds mailen naar privacy@nobi.life.

1.2. Opgelet! Deze policy dekt niet het privacybeleid van derden noch van eventuele websites of applicaties waarnaar via hyperlinks op onze website wordt verwezen.

1.3. Wij kunnen deze privacy policy op elk moment wijzigen. Raadpleeg deze daarom regelmatig. De gewijzigde privacy policy zal bekend gemaakt worden op onze website.

1.4. Deze privacy policy is onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Antwerpen (afdeling(en) Antwerpen) zijn bevoegd in geval van een geschil.

  1. Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens via de website? Wij (Nobi)). Wij zijn de zgn. ‘verwerkingsverantwoordelijke’ om het met een moeilijk woord te duiden. Dit betekent dat wij het doel en de middelen van de verwerking bepalen en instaan voor de rechtmatige en correcte verwerking van jouw gegevens via onze website.
  2. Hoe kan je ons contacteren?
    Rechtsvorm: BV

Vennootschapsnaam: NOBI

Handels- / merknaam: Nobi

Zetel: Coebergerstraat 49 bus B
2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer (KBO): 0849.279.441

E-mail: privacy@nobi.life

Hyperlink website: https://nobi.life

Onze Data Protection Officer kunt u contacteren op privacy@nobi.life.

  1. Welke gegevens verwerken wij van jou en hoe?

4.1. Nobi verwerkt volgende gegevens van jou via de website:
Identificatiegegevens:
Naam, voornaam
E-mailadres
Telefoonnummer

Elektronische gegevens:
Apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem
Externe websites
Bezochte pagina’s (en datum en tijd van verbindingsmomenten)
Cookies

Gegevens inzake beroep en betrekking (functie
4.2. Nobi kan jouw gegevens rechtstreeks van jou ontvangen, bv. omdat je ze bezorgt via het contactformulier op onze website of wanneer je online een offerte aanvraagt aan Nobi. Ook kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken via cookies op onze website. Onze cookie policy kan je raadplegen op: [hyperlink invoegen naar cookie policy].

  1. Waarom en op basis van wat verwerken wij jouw gegevens?

5.1. Nobi verwerkt jouw persoonsgegevens voor:
Contactname, inlichtingen, informatie:
Wij verwerken jouw persoonsgegevens via de website om in contact te treden met je, jouw eventuele vragen te kunnen verwerken en jou de nodige inlichtingen te kunnen verschaffen over onze producten en diensten inzake de Nobi-lamp, eventuele promoties, kortingen, onze website of andere met onze activiteiten gerelateerde informatie.
De verwerking van jouw gegevens voor deze doeleinden kan noodzakelijk zijn voor de voorbereiding van een eventuele overeenkomst met jou of is gesteund op de gerechtvaardigde belangen van Nobi in zover die zwaarder doorwegen op jouw (privacy)rechten of belangen.
Indien je bepaalde gegevens, zoals jouw identificatiegegevens, niet bezorgt dan is het mogelijk dat we jou niet kunnen contacteren of geen offerte kunnen bezorgen en dus geen producten of diensten kunnen leveren aan jou.
Direct marketing:
Jouw gegevens kunnen worden gebruikt voor direct marketing. Dit is het via onze nieuwsbrief of andere middelen toesturen van informatie over onze Nobi-lamp of andere informatie die voor jou interessant of nuttig zou kunnen zijn.

Indien je klant bent bij ons kan dat op grond van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen die desgevallend zwaarder doorwegen op jouw (privacy)rechten of belangen. Indien je geen klant bent van ons, hebben we jouw voorafgaande toestemming nodig (bv. door in te schrijven via onze website). Jouw toestemming is desgevallend vrij en kan je op elk moment intrekken.

Het verzorgen van een optimale werking van onze website:
Wanneer je de website van Nobi bezoekt of raadpleegt, kunnen we bepaalde elektronische gegevens verwerken, zoals cookies en IP-adres (zie artikel 4.1 hierboven). Cookies vergemakkelijken de interactie tussen jou als bezoeker en onze website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van onze website. Cookies zorgen er ook voor dat jouw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van onze website.
Meer informatie over het gebruik van cookies vind je in onze cookie policy: [hyperlink invoegen naar cookie policy].
De eventuele doorgifte aan onze webbeheerder of hosting provider dan wel andere IT-partners in het kader van het gebruik van de website voor de uitvoering van voorgaande punten.

Het naleven van op Nobi of haar producten of diensten toepasselijke wetgeving.
5.2. De verwerking van jouw gegeven via de website maakt niet het voorwerp uit van zgn. ‘geautomatiseerde individuele besluitvorming’ of van profilering.

  1. Wie ontvangt of verwerkt jouw gegevens nog (naast Nobi)?

6.1. Jouw gegevens worden in de eerste plaats ook verwerkt door onze partners, dienstverleners of leveranciers waarmee we samenwerken in het kader van de website, bv. onze webbeheerder(s), hosting provider(s) en/of IT-partners die jouw gegevens enkel verwerken in het kader van jouw bezoek en gebruik van onze website.

6.2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens door derden die dit niet doen in opdracht van Nobi, maar daar zelf voor verantwoordelijk zijn.
6.3. Nobi kan verplicht worden jouw gegevens te verstrekken of te verwerken op grond van een op haar rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van een verzoek daartoe vanwege toezichthoudende autoriteiten of overheidsinstanties.

  1. Worden jouw persoonsgegevens doorgegeven buiten de EU/EER?

Neen. Jouw gegevens worden niet doorgegeven buiten de EU/EER (de website wordt in ieder geval gehost binnen de EU/EER).

  1. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? Wij zullen jouw gegevens niet langer bijhouden dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals omschreven hierboven in artikel 5, tenzij er op de bewaring of verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn. Voor meer informatie over de bewaringstermijnen voor gegevens verwerkt via cookies op onze website: [hyperlink invoegen naar cookie policy]. Voor bepaalde gegevens kunnen er specifieke wettelijke bewaringstermijnen gelden. In ieder geval geldt hierbij steeds het principe dat wij jouw gegevens niet langer bijhouden dan nodig.
  2. Wat zijn jouw rechten?

9.1. Je hebt het recht op informatie over de verwerking van jouw gegevens via de website. Dit wordt jou meegedeeld via deze privacy policy. Je kan ons ook steeds verzoeken om bijkomende informatie te verschaffen.

9.2. Je hebt het recht om ons te verzoeken om:
inzage van jouw gegevens.

Daarvoor kan je kosteloos één kopie van de gevraagde informatie krijgen. Indien je om bijkomende kopieën verzoekt, kunnen wij jou hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen als administratieve kost.

verbetering van jouw gegevens (zo nodig);

verwijdering van jouw persoonsgegevens indien:
de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde of de doeleinden waarvoor ze door ons werden verwerkt;

je een eerder gegeven toestemming hebt ingetrokken;

je bezwaar maakt tegen de verwerking door ons;

de persoonsgegevens onrechtmatig door ons zouden zijn verwerkt;

dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of

de persoonsgegevens verwerkt zouden zijn in verband met een aanbod van online dienstverlening aan kinderen.
beperking van de verwerking die op jou betrekking heeft.
Je hebt het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien je:

de juistheid van de gegevens waarover we beschikken, betwist;

de verwerking onrechtmatig is en je je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan om de beperking van het gebruik ervan verzoekt;

we deze gegevens niet meer nodig hebben terwijl jij deze gegevens wel nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of

in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Nobi zwaarder doorwegen dan die van jou of jouw (privacy)rechten indien je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.

9.3. Je hebt het recht om tegen de verwerking van jouw gegevens bezwaar te maken.

Je kan te allen tijde en kosteloos bezwaar kunnen maken tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct marketing. Dit kan eenvoudig door dit te laten weten via privacy@nobi.life en/of via uitschrijving op onze website. Dit kan ook via de mailings zelf (onderaan is telkens de mogelijkheid voorzien om uit te schrijven). Je zal dan van ons geen nieuwsbrieven meer ontvangen.

9.4. Je hebt het recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens (aan een andere verwerkingsverantwoordelijke). Dit kan enkel indien de verwerking door ons berust op jouw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

9.5. Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming, dan heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken.

9.6. Je hebt bovendien het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be). In geval van een klacht kan je ook steeds Nobi zelf contacteren: privacy@nobi.life.

9.7. De uitoefening van jouw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is steeds afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de geldende wetgeving (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de zgn. ‘GDPR’)).

9.8. Voor de uitoefening van jouw rechten kan je eenvoudigweg een verzoek richten aan Nobi op privacy@nobi.life. Hierbij moet je je wel afdoende identificeren. Wanneer wij redenen hebben om te twijfelen aan jouw identiteit, mogen wij jou om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van jouw identiteit. Doorgaans zullen wij een kopie van jouw identiteitskaart vragen om te verifiëren wie effectief een verzoek indient.

Vragen? Contacteer ons gerust: privacy@nobi.life.